Tässä tietosuojatiedotteessa (jäljempänä ”Tiedote”) kuvataan rekisterinpitäjänä toimivan LiveRing Oy:n (jäljempänä myös ”me”) henkilötietojen käsittelytoimia. Tiedote informoi LiveRing Oy:n rekisteröityjä siitä, miten LiveRing Oy käsittelee heidän henkilötietojaan. Tiedote kattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 vaatimat tiedot, joita olemme niin rekisterinpitäjänä kuin henkilötietojen käsittelijänä sitoutuneet noudattamaan. Tiedote on aina julkisesti ja läpinäkyvästi saatavilla LiveRing Oy:n verkkosivuilla.

1. Rekisterinpitäjä

LiveRing Oy

2634098-6

Hämeentie 157, 4. krs

00560 Helsinki

2.     Tiedotteesta vastaava yhteyshenkilö

Markus Pukari

+358 41 511 0510

markus@livering.com

3. Rekisteröidyt henkilöt

Tiedote koskee henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa tai hakevat työsuhteeseen tai toimeksiantosuhteeseen LiveRing Oy:n kanssa.

4. Rekisteröityjen henkilötiedot

Rekisteröidyistä henkilöistä voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:

 • yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
 • videot ja kuvat
 • ikä, nimike tai ammatti
 • LiveRingin rekrytoijan tekemät, välttämättömät merkinnät liittyen työnhakijan ja toimeksiantosopimukseen hakevan henkilön sopivuuden arviointiin suhteessa haettavaan tehtävään
 • muut työ- tai tehtävähakemukseen sekä ansioluetteloon liittyvät tiedot kuten työhistoria, koulutus ja kielitaito
 • pankkiyhteystiedot
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyistä henkilöistä kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • työntekijä- ja työnhakijasuhteiden kehittäminen ja hallinnointi
 • toimeksiantosuhteessa olevien ja toimeksiantosuhteeseen hakevien henkilöiden suhteiden kehittäminen ja hallinnointi
 • toimeksiantosuhteeseen hakevien henkilöiden työllistäminen asiakkaidemme palveluiden tarjoamiseen
 • työ- ja toimeksiantosopimusten hallinnointi
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
 • analysointi ja tilastointi

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

LiveRing Oy:llä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja tilanteen mukaan, joko:

 • rekisteröidyltä saadun suostumuksen perusteella;
 • sen vuoksi, että käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 • sen vuoksi, että käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti häneltä itseltään joko puhelimitse, kasvotusten, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, tai häntä suosittelevalta henkilöltä jollain edellä mainitulla tavalla. 

8. Henkilötietojen säilytysaika

8.1  Työntekijät ja toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt

Säilytämme työntekijöiden ja toimeksiantosuhteessa olevien henkilöiden tarpeellisia henkilötietoja kymmenen (10) vuoden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen, sillä meillä on lakisääteinen velvollisuus antaa entisille työntekijöillemme työtodistus kyseisen ajanjakson ajan. Voimme kuitenkin säilyttää kyseisen rekisteriryhmän tietoja kauemmin kuin kymmenen (10) vuoden ajan, jos se on tarpeellista rikostutkinnan, mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

8.2  Työnhakijat ja toimeksiantosuhteeseen hakevat henkilöt

Säilytämme työnhakijoiden ja toimeksiantosuhteeseen hakeneiden henkilöiden, joiden hakemus ei ole johtanut työ- tai toimeksiantosopimuksen vahvistamiseen, tarpeellisia henkilötietoja ainoastaan, jos he antavat meille nimenomaisen suostumuksen siihen. Tällöin säilytämme kyseisen rekisteriryhmän henkilötietoja yhden (1) vuoden ajan alkaen siitä hetkestä, kun olemme saaneet suostumuksen niiden säilyttämiseen. Voimme kuitenkin säilyttää kyseisen rekisteriryhmän tietoja kauemmin kuin yhden (1) vuoden ajan, jos se on tarpeellista rikostutkinnan, mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

9. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajiin voivat kuulua:

 • LiveRing Oy:n asiakasyritykset
 • pilvipalveluita tarjoavat tahot
 • kirjanpito-, tilin- ja tietosuojatarkastuspalveluita tarjoavat tahot

10.  Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

11.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina Tiedotteen kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla. 

11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

11.2 Oikaisu- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat, virheelliset ja puutteelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, jos:

 • rekisteröityjä tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, eikä käsittelyyn ole enää muuta laillista perustetta;
 • rekisteröityä koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisusta tai poistamisesta, hänen on annettava rekisteröidylle asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei olla hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon oikaisusta tai poistamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

11.4 Rajoittamisoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos:

 • henkilötiedot eivät ole paikkansapitäviä, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 • henkilötietojen käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos rekisterinpitäjä on rajoittanut käsittelyä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

11.5 Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

11.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

11.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

12. Käsittelyn turvallisuus

LiveRing Oy varmistaa asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä asianmukaisen turvallisuustason henkilötietojen käsittelylle.

13. Tietosuojaperiaatteet

LiveRing Oy käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen rekisteröityjen henkilötietoja luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä.

14. Muutokset tähän Tiedotteeseen

Tehdessämme muutoksia tähän Tiedotteeseen, päivitämme ne verkkosivuillemme ja merkitsemme päivityksen ajankohdan